Euro Truck Simulator 2

最近评测:
好评如潮 (10,053) - 过去 30 天内的 10,053 篇用户评测中有 97% 为好评。
全部评测:
好评如潮 (240,603) - 240,603 篇用户的游戏评测中有 97% 为好评。
发行日期:
2012年10月18日
开发商:
SCS Software
发行商:
SCS Software
语言:
界面 完全音频 字幕
简体中文
英语
德语
法语
意大利语
韩语
西班牙语 - 西班牙
俄语
日语
葡萄牙语
波兰语
丹麦语
荷兰语
芬兰语
挪威语
瑞典语
匈牙利语
捷克语
罗马尼亚语
土耳其语
葡萄牙语 - 巴西
保加利亚语